Uitgangspunten en focus

SURENet hanteert de volgende uitgangspunten:

  1. SURENet stimuleert de totstandkoming en verbetering van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur met evenwichtige inbreng en samenhang vanuit universitaire instellingen en praktijkinstellingen.
  2. SURENet verricht kennisgericht, zorggericht en maatschappijgericht onderzoek in samenhang en balans met elkaar. Hierbij is aandacht voor specifieke doelgroepen, voor zorg en doelmatigheidsonderzoek en voor (longitudinaal) multidisciplinair onderzoek waarin strategische vragen en actuele vragen op evenwichtige wijze gecombineerd worden.
  3. SURENet verzamelt de wetenschappelijke kennis benodigd voor lokaal, regionaal en nationaal beleid t.o.v. suïcidepreventie en begeleidt en evalueert beleidsmaatregelen en voorstellen.
  4. SURENet verricht excellent en internationaal toonaangevend onderzoek en werkt daartoe samen met (inter)nationale partners teneinde de best denkbare resultaten te bereiken.

Focus: impact op sterftecijfer

SURENet onderzoekt over (vrijwel) de gehele breedte van het onderzoeksveld om significante reductie van het aantal suïcides in Nederland te bevorderen. Gezien het “low base rate” probleem van suïcide en het hiermee samenhangende noodzaak van grootschaligheid en schaalbaarheid wordt steeds gezocht naar zo groot mogelijke (potentiële) toepasbaarheid van de kennis bij epidemiologisch relevant grote populaties, in de algemene bevolking en/of in grote klinische populaties.

Samengevat: we zoeken steeds naar de grootst mogelijke epidemiologische impact. Het gaat om het optimaliseren van het product van bereik * (potentieel) effect van de uitkomsten van onderzoek. SURENet is daarmee sterk gericht op het bevorderen van community/ public mental health, op preventie en gezondheidsbevordering en herstel, en op patiëntveiligheid en grootschalige kwaliteitsverbetering in de (geestelijke) gezondheidszorg.

SURENet zoekt daarom synergie met organisaties en instellingen gericht op deze domeinen, zoals: NIVEL, Trimbos Instituut, GGD Nederland, RIVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Landelijke Platform. Naast haar primaire onderzoekstaken heeft SURENet ook de ambitie bij te dragen aan kennisverspreiding en toepassing hiervan in Nederland. SURENet realiseert dit door gebruik te maken van de kanalen die 113 Zelfmoordpreventie hiervoor ontwikkelt heeft (medianetwerken, websites en social media kanalen en de SUPRANET programma’s).