Partners

VUmc Psychiatrie

VUmc Psychiatrie is een van de meest toonaangevende en best ingebedde (EMGO) onderzoeksgroepen in Nederland met onderzoekslijnen op het gebied van angst, depressie, veroudering en persoonlijkheidsproblematiek. Ze beschikken over experts op het gebied van complexe analyse van (longitudinale) data en over grote populatie datasets met nog niet volledig geëxploreerde data betreffende suïcidaliteit (NESDA, NOCDA, NESDO) en het vermogen om biologisch/beeldvormend, epidemiologische en klinisch onderzoek te verrichten.

Met name fundamenteel onderzoek naar de biologische en psychologische mechanismen van het presuïcidale syndroom is essentieel om dreigende suïcides beter te identificeren en af te wenden.

Meer weten? Kijk op VUmc Psychiatrie.


VU Klinische Psychologie

VU Klinische psychologie voert al decennia toonaangevend onderzoek uit op het gebied van suïcidepreventie en psychotherapie bij depressie. Het is één van de leading centra in de wereld op het gebied van (kosten)effectiviteit research naar de behandeling van depressie en de mogelijkheden van innovatieve (e-)mental health interventies in community mental health en in blended clinical care.

Daarnaast is onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening aan suïcidale patiënten een zwaartepunt, o.a. blijkend uit onderzoek naar de toepassing van multidisciplinaire richtlijnen (PITSTOP-studie) en naar de meldingsprocedure aan de inspectie.

Ook suïcidepreventie buiten de GGZ is aandacht van (beleidsbepalend) onderzoek geweest:

  • Onderzoek naar suïcide in gevangenissen en politiecellen
  • Suïcide onder politiefunctionarissen
  • Suïcides op het spoor
  • Screening van suïcidale leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Suïcidepreventie via het internet, d.m.v. een zelfhulpcursus en via mobiele telefoons wordt onderzocht. Bestudering en beïnvloeding van psychologische mechanismen van het presuïcidale syndroom wordt benaderd d.m.v. experience sampling: ecological momentary assessment and intervention.

Meer weten? Kijk op VU Klinische psychologie.


113 Zelfmoordpreventie 

113 is wereldwijd een van de voortrekkers op het gebied van online hulp aan suïcidale mensen. Ze heeft door de laagdrempelige anonieme online hulpverlening direct contact met de doelgroep en de gelegenheid tot structurele (online) dataverzameling, werving van patiënten voor onderzoek en testen van online interventies. 113 is maatschappelijk gezien en in de media het “gezicht” van suïcide preventie in Nederland.

Recente ontwikkeling is de vorming van SUPRANET (Suïcide Preventie Actie Netwerk) door 113. Supranet GGZ is een netwerk van ‘lerende’ zorgaanbieders die zich committeren aan suïcidepreventie door het aanleveren van data, het ontwikkelen en toepassen van veldnormen (monitor suïcide preventie), het ontwikkelen en uitwisselen van best practices.

Meer weten? Kijk op 113 Zelfmoordpreventie.


GGZ inGeest

GGZ inGeest heeft innovatieve (en te onderzoeken) suïcidepreventie als Zero Suicide Mindset maar ook herstelgerichte zorg (gericht op een waardevol leven en waardig sterven) als speerpunt van beleid. Ze hebben clinical expertise op het gebied van de behandeling en verpleging van suïcidale mensen (collaborative care for borderline patiënts) en een ontwikkeld trainingsprogramma voor medewerkers.

GGZ inGeest heeft grote crisisdiensten waardoor aan veiligheid vereisten kan worden voldaan bij interventie onderzoek en er goede mogelijkheden zijn patiënten te werven voor onderzoek.

De afdeling Onderzoek en Innovatie binnen GGZ inGeest ondersteunt het patiëntgebonden onderzoek binnen de instelling en heeft daartoe een uitgebreide infrastructuur ter beschikking (onderzoeksverpleegkundigen, datamanagers), Binnen de infrastructuur verrichten o.a. gepromoveerde GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters en gedragswetenschappers hun onderzoek (o.a. naar suïcidaliteit).

Meer weten? Kijk op GGZ InGeest.