Partners

Huidige partners in SURE-Net zijn 113 Zelfmoordpreventie, afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC (locatie VUmc), GGZ inGeest en sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op het gebied van suïcidepreventie richt Amsterdam UMC in de hoedanigheid van VUmc Psychiatrie zich met name op fundamenteel, biologisch en epidemiologisch onderzoek, GGZ inGeest richt zich specifiek op behandelstudies, VU klinische psychologie op preventie en eHealth en 113 Zelfmoordpreventie doet toegepast onderzoek waarbij de resultaten direct kunnen worden ingezet in de preventie van suïcide.

Amsterdam UMC in de hoedanigheid van VUmc Psychiatrie
VUmc Psychiatrie is een toonaangevende onderzoeksgroep met onderzoekslijnen op het gebied van angst, depressie, veroudering en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast is de onderzoeksgroep goed ingebed in verschillende onderzoeksinstituten zoals Amsterdam Public Health (APH) en Amsterdam Neuroscience (AN). VUmc Psychiatrie beschikt over experts op het gebied van complexe dataverzamelingen en de analyse van (longitudinale) data en over grote populatie en klinische cohorten met nog niet volledig geëxploreerde data betreffende suïcidaliteit (NESDA, NOCDA, NESDO). Gezien het design en de verzamelde data zijn deze cohorten uitermate geschikt voor fundamenteel epidemiologisch onderzoek naar o.a. de biologische en psychologische mechanismen van het presuïcidale syndroom. Dit type onderzoek is essentieel om dreigende suïcides beter te identificeren en af te wenden.

GGZ inGeest
GGZ inGeest heeft grote crisisdiensten, waardoor er goede mogelijkheden zijn patiënten te werven voor onderzoek.
De afdeling Onderzoek en Innovatie binnen GGZ inGeest ondersteunt het patiëntgebonden onderzoek binnen de instelling en heeft een uitgebreide infrastructuur ter beschikking, zoals een afdeling Veldwerk en een afdeling Datamanagement. Binnen deze infrastructuur verrichten onder andere gepromoveerde GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, psychiaters en gedragswetenschappers hun onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam, sectie Klinische Psychologie
VU Klinische Psychologie is een internationale koploper op het gebied van onderzoek naar depressie, waarbij de nadruk ligt op effectiviteitsonderzoek, meta-analyses en technologische innovaties (zoals eMental Health en mobile health).
Voorgaand onderzoek naar suïcidepreventie heeft zich gericht op de toepassing van multidisciplinaire richtlijnen (PITSTOP-studie), suïcides op het spoor, screening van suïcidale leerlingen in het voortgezet onderwijs en suïcidepreventie via het internet, d.m.v. een zelfhulpcursus.
Lopende projecten zijn CASPAR, Simagery en een individuele patiënten data meta-analyse (IPDMA) van studies naar de effectiviteit van psychotherapie voor suïcidaliteit.

113 Zelfmoordpreventie
113 Zelfmoordpreventie streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos overlijdt door zelfmoord. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24×7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod. Dit aanbod wordt gerealiseerd door bevlogen professionals, vrijwilligers en stagiairs.
113 is niet alleen een onafhankelijke zorgaanbieder, maar is ook de aanjager van suïcidepreventie in de samenleving en doet wetenschappelijk onderzoek. De missie van de afdeling Onderzoek van 113: Wetenschappelijk onderzoek delen en doen om de realisatie van het verminderen van het aantal suïcides mogelijk te maken. In het onderzoekteam van 113 werken mensen met verschillende achtergronden en expertises: van psychologie, sociologie en epidemiologie tot wiskunde, machine learning en informatica. Voor al de lopende onderzoeken bij 113 zie team-onderzoek 113

Catalogus suïcideonderzoek

Om suïcide te voorkomen is kennis over oorzaken, prevalentie, beloop, preventie en behandeling van groot belang. Wil jij meer weten over het suïcideonderzoek dat er in ons land wordt gedaan?

Deze catalogus is ontwikkeld door 113 Zelfmoordpreventie om een overzicht te geven van het bestaande onderzoek over suïcidepreventie in Nederland van de afgelopen 10 jaar. Per onderzoek zijn de belangrijkste specificaties benoemd en is er een Nederlandse lekensamenvatting beschikbaar.